تازه هاي مالياتي و حسابداری

در صورت انتخاب کلید "تایید" خبر مورد نظر حذف کامل خواهد شد.

 
 
تعداد بازدید :1274 سه شنبه 12 مرداد 1389
اظهارنامه مالياتي،ابتكاري جديد يا چالشي مضاعف  

پرويز شايسته شجاعي – حميد رادبرد*
4 -2- مطابق با استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري، ارائه هزينه‌هاي تاسيس و قبل از بهره‌برداري به عنوان دارايي جداگانه در ترازنامه مجاز نبوده، بلکه حساب مزبور بايد به عنوان هزينه دوره يا در صورت احراز شرايط مندرج در استاندارد حسابداري به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي‌هاي واحد تجاري گزارش‌ شود، اما...


اين سرفصل در ترازنامه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي بر خلاف مفاد استاندارد حسابداري تحت عنوان يک دارايي جداگانه قيد‌ شده است.  
5 -2- مطابق با عرف معمول نوشتن اعداد در زبان فارسي که زبان رايج و رسمي کشور است، اعداد و ارقام رياضي از چپ به راست نوشته مي‌شود، اما در اظهارنامه الکترونيکي و شکل کاغذي آن بر خلاف عرف معمول، اين اعداد بايد از سمت راست به چپ نوشته شود و پرواضح است که اين ابتکار خلاقانه و جديد طراحان (شايد بتوان يکي از ابتکارات طرح اظهارنامه الکترونيکي را همين مورد اعلام كرد) علاوه بر نامانوس بودن براي موديان مالياتي، به سبب غيرمعمول بودن روش درج اعداد نه تنها احتمال بروز اشتباه در ورود اعداد و ارقام را افزايش داده، بلکه وارد كردن اعداد ساده رياضي در اظهارنامه کاغذي جديد مستلزم دقت، توجه و تمرکز بالايي از جانب موديان خواهد بود.
6 -2- در جدول شماره 16 ضميمه اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زيان الکترونيکي و نوع کاغذي آن براي زمين نيز هزينه استهلاک و حساب استهلاک انباشته منظور‌ شده، در حالي‌که طبق استانداردهاي حسابداري، زمين در حالت کلي به دليل دارا بودن عمر نا محدود (به‌جز موارد خاص و نادر مانند زمين‌هاي معادن يا زمين‌هاي دفن زباله که داراي عمر محدود اقتصادي هستند) مستهلک نمي‌شود، بنابراين با توجه به اينکه در طراحي جدول دارايي‌هاي ثابت اظهارنامه مالياتي توسط سازمان، دارايي‌هاي ثابت در حالت عام مد نظر است و نه دارايي‌هاي ثابت در حالت خاص، بنابراين به نظر مي‌رسد پيش‌بيني هزينه استهلاک براي زمين با توجه به استهلاک‌ناپذير بودن آن در حالت کلي، مناسب نباشد.
7 -2- در جداول شماره 1،2، 3، 12، 15، 16 ضميمه اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زيان الکترونيکي و نوع کاغذي آن، مطابق با عرف حسابداري ابتدا اعداد و ارقام ابتداي دوره حساب‌هاي مربوطه درج‌ شده و سپس افزايش يا کاهش در طي دوره و در نهايت مانده پايان دوره حساب در جداول مزبور درج مي‌شود؛ اما در جدول شماره 8 بر خلاف رويه معمول حسابداري، ابتدا افزايش حساب طي دوره در جدول درج‌ شده و سپس مانده اول دوره، کاهش طي دوره و در نهايت مانده حساب در پايان دوره قيد‌ شده که علاوه بر نامانوس بودن ترتيب درج اعداد، احتمال بروز اشتباه و خطاي سهوي در درج اعداد را با توجه به متفاوت بودن تکميل جداول فوق افزايش داده و تنظيم و تکميل جداول ياد شده مستلزم صرف دقت و توجه بيش از حد موديان است. همچنين طراحي برخي جداول اظهارنامه از لحاظ درج اعداد و مانده پايان دوره استاندارد نبوده و شيوه طراحي جداول مزبور، افزايش احتمال ايجاد سر درگمي و اشتباه را براي موديان در پي خواهد داشت.
8 -2- جدول ماليات پرداختي و جدول شماره 7 ضميمه اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زيان الکترونيکي و نوع کاغذي آن، داراي محدوديت رديف بوده؛ به گونه‌اي که به عنوان مثال در شرکت‌هاي پيمانکاري که تعداد کارفرمايان يا قراردادهاي منعقده بيش از 6 مورد باشد، موارد مازاد بر آن در اظهارنامه الکترونيکي قابل درج نبوده و اين امر خود از ايرادات نرم‌افزاري اين اظهارنامه بوده که موجب بروز ابهام براي موديان مالياتي به ويژه شرکت‌هاي بزرگ پيمانکاري و خدماتي مي‌شود و مشخص نيست موارد مازاد به چه صورت بايد در اظهارنامه درج‌ شود. همچنين محدوديت مزبور در خصوص درج تعداد فيش‌هاي متعدد پرداخت ماليات در جدول ماليات پرداختي صفحه 3 اظهارنامه نيز مشهود است! هر چند که به نظر مي‌رسد در نوع کاغذي اظهارنامه الکترونيکي، اضافه كردن تصاوير جداول مزبور براي درج موارد بيش از تعداد پيش‌بيني شده سازمان امور مالياتي کشور، منعي نداشته باشد!
9 -2- استفاده از رنگ صورتي با جداولي به رنگ قرمز و همچنين درج شدن حروف مندرج در اظهارنامه با رنگهاي مشکي و قرمز و تعبيه ستون‌هايي با رنگ سفيد پررنگ و کمرنگ براي درج ارقام، وجود علائم متعدد مانند مربع‌هاي کوچک مشکي، دواير کوچک، مستطيل‌هاي متعدد و همچنين تغيير جهت‌هاي متعدد و مختلف جداول اظهارنامه، وجود ستاره‌هاي متعدد و کوچک به رنگ روشن نيز از ابتکارات جديد سازمان امور مالياتي در اظهارنامه الکترونيکي جديد است که انعکاس رنگ‌هاي مزبور و تلاقي موارد فوق در اظهارنامه کاغذي جديد، علاوه بر ايجاد خستگي چشمي آزار‌دهنده نيز بوده و به ميزان زيادي از تمرکز و دقت شخص تکميل‌کننده اظهارنامه خواهد کاست (البته شايد براي نگارندگان اين مقاله).
10 -2- ستون درج اقلام مقايسه‌اي ترازنامه و صورت سود و زيان در شکل کاغذي اظهارنامه جديد که بر خلاف عرف معمول و شيوه توصيه شده در صورت‌هاي مالي نمونه مصوب کميته فني سازمان حسابرسي است؛ به گونه‌اي است که نه تنها احتمال بروز اشتباه در درج اعداد و ارقام مقايسه‌اي و ارقام دوره جاري را منتفي نساخته بلکه احتمال بروز اشتباه و خطاي انساني را دو چندان مي‌كند به‌نحوي که درج اعداد و ارقام در اين ستون‌ها مستلزم دقت و تمرکز بسيار بالايي است.
 در نهايت فارغ از ايرادات ياد شده، عدم اطلاع‌رساني دقيق سازمان امور مالياتي کشور در خصوص نحوه تکميل اظهارنامه الکترونيکي و همچنين وجود محدوديت‌هاي فن‌آوري اطلاعات و تکنولوژي مانند سرعت پايين اينترنت در بيشتر مناطق کشور، عدم دسترسي همگان به اينترنت پرسرعت، مشکلات موجود در دسترسي به سايت‌هاي اينترنتي و..... از جمله مشکلاتي است که بر سر راه تسليم اظهارنامه الکترونيکي وجود داشته و نه تنها تسليم اظهارنامه توسط موديان را تسهيل نكرده بلکه موجب پيچيدگي بيشتر نيز‌ شده است.
 همچنين با توجه به متفاوت بودن ادارات کل امور مالياتي دريافت کننده اظهارنامه اشخاص حقوقي (ادارات کل امور مالياتي شمال تهران، غرب، شرق، شهرستان‌ها و....... ) يکي از ابهامات اساسي موديان در خصوص تسليم اظهارنامه‌هاي الکترونيکي، نحوه توزيع اظهارنامه‌هاي الکترونيکي دريافت شده در سايت اينترنتي سازمان به ادارات امور مالياتي ذي‌ربط است که متاسفانه سازمان امور مالياتي در اين رابطه نيز هيچ‌گونه اطلاع‌رساني دقيق و جامعي نكرده است (البته الزام موديان به تسليم نسخه کاغذي اظهارنامه جديد به ادارات امور مالياتي ذيربط علاوه بر تسليم اظهارنامه الکترونيکي را ميتوان راهکاري براي پاسخ به اين ابهام اساسي تلقي كرد).
همچنين مطابق با مفاد بند 2 ماده 97، مفاد ماده 229 ق. م. م و عرف متداول ادارات امور مالياتي، رسيدگي به اظهارنامه‌هاي تسليمي اشخاص حقوقي مستلزم مراجعه به اقامتگاه قانوني اشخاص حقوقي و رسيدگي به مفاد اظهارنامه، دفاتر، اسناد و مدارک موديان بوده که اين امر همراه داشتن پرونده مالياتي و اظهارنامه‌هاي تسليمي موديان (به‌صورت فيزيکي) را براي ماموران محترم مالياتي الزامي و اجتناب‌ناپذير کرده است بنابراين به‌رغم تسليم اظهارنامه الکترونيکي توسط موديان، دريافت نسخه کاغذي اظهارنامه توسط ماموران محترم مالياتي براي همراه داشتن در امر رسيدگي از ضروريات بوده خواه مودي آن را ارائه كرده باشد و خواه از سيستم پرينت‌ گرفته شود! بنابراین ارائه اظهارنامه الکترونیکی، مانع استفاده از اظهارنامه کاغذی در ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و در سیستم فعلی رسیدگی ادارات مزبور، وجود اظهارنامه کاغذی اجتناب ناپذیر خواهد بود. !
سخن آخر
اگر نخواهيم سرنوشت پروژه اظهارنامه الکترونيکي همان گونه رقم بخورد که بر سر پروژه اظهارنامه اينترنتي دوره قبل و پروژه تشکيل پرونده‌هاي جاري و دائمي در سازمان امور مالياتي کشور آمد (که متاسفانه به‌رغم صرف منابع و زمان بسيار زياد تا کنون نتيجه‌اي از اين پروژه‌ها گزارش نشده است) و اگر بخواهيم تغييرات و تحولات اقتصادي و اجتماعي و تکنولوژي را در اهداف و برنامه‌هاي خود لحاظ كرده و پويايي عملي و علمي خود را حفظ كنيم چاره‌اي جز انتقاد مستمر از کار خود و جستن راهکارهاي بهتر نخواهيم داشت. به قول استاد عزيز و‌گرانقدر جناب آقاي دکتر مهدي مراد زاده بايد پذيرفت که هر کاري را شايد بتوان بهتر از آنچه اکنون انجام مي‌شود به انجام رساند، فقط بايد انديشيد و راهکار تازه را جست. بايد برنامه‌ها و کارهاي خود را در محافل علمي، همايش‌ها و مجلات به چالش بکشانيم و در معرض نقد همگاني قرار دهيم تا از همين ابتداي کار با نضج‌گرفتن چنين فرهنگي شاهد تکرار تجربه ناموفق گذشتگان نباشيم. اين نوشتار از سر چنين اعتقادي صورت پذيرفته است و هدف ناديده‌گرفتن زحمات و تلاش‌هاي افرادي که نخستين گام‌هاي استفاده از فن‌آوري اطلاعات را در سازمان امور مالياتي کشور بر داشته اند، نيست.

 

  
  
                    

 
صفحه اصلی ا خدمات ما ا دانشنامه مهم ا درباره ما ا تماس با ما l مشاوره مالی ا مشاوره مديريتي l
سيستم هاي يكپارچه مالي اداري ا اخبار "مهم" l اخبار ا آدرس دفاتر اطلاع رسانی و فروش "مهم"
طراحی وب سایت و پشتیبانی توسط وب گستران سناباد